XI Iqtisodchilar forumi materiallari "Strategik rejalashtirish — mamlakat va mintaqalarning barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi barqarorligining muhim omili"

Материалы XI Форума экономистов