Institutsional o'zgarishlar va tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha loyiha

Loyihaning asosiy vazifalari: iqtisodiyotdagi institusional muhitni tashkil etuvchi institutlar faoliyatining o'ziga xos xususiyatlarini o'rganish, iqtisodiy o'sish uchun jozibali institusional muhit yaratish mexanizmlarini takomillashtirish, iqtisodiyotdagi institusional cheklovlarni aniqlash, ularni bartaraf etish yo'llarini asoslash bo'yicha ilmiy-amaliy tadqiqotlar o'tkazish, institusional muhit sifati va undagi o'zgarishlarning iqtisodiy o'sishga ta'sirini baholash, barqaror iqtisodiy rivojlanishni rag'batlantiruvchi institusional normalarni takomillashtirish, mulkchilik munosabatlarida institusional normalar ta'sirini baholash, xususiy mulk huquqini himoya qilish va shartnomalar bajarilishida davlat kafolatining institusional mexanizmlarini takomillashtirish, tadbirkorlik shakllari rivojlanishini qo'llab-quvvatlash va ularni rag'batlantirish institutlari hamda mexanizmlarini takomillshatirish, yirik korporativ tuzilmalar (korxonalar) rivojlanishida institusional omillarni tahlil qilish va institusional cheklovlarni bartaraf etish bo'yicha takliflar ishlab chiqish.