Iqtisodiyot: tahlillar va prognozlar №5-6 (8-9)
№ 5-6 (8-9) 2020 yil May-Iyun