Iqtisodiyot: tahlillar va prognozlar №1-2 (4-5)
№1-2 (4-5) yil Yanvar-Fevral 2020