Iqtisodiyot: tahlillar va prognozlar №7-8(11)
№7-8 (11) 2020 yil Noyabr-Dekabr